مادران شیرده میتوانند به فرزند خود شیر دهند؟


ویروس کرونا مانند عمده‌ی ویروس های تنفسی ازطریق شیر مادر قابل انتقال نیست. پس مادران می توانند به فرزند خود شیردهند اما با توجه به اینکه فاصله‌ی نزدیکی با کودک خود در حین شیردهی دارند باید از ماسک استفاده کنند. اگر مادری مبتلا به بیماری است و یا بدحال است میتواند شیر را بدوشد و با شیشه به بچه بدهد.

تعداد بازدید:   ۴

برگشت

< >