COVID-19 چیست؟


COVID-19 یک بیماري عفونی است که قبلا بْه نام کروناویروس شناخته شده است. این ویروس و بیماري جدید تا قبل از شیوع آن در ووهان چین در دسامبر 2019 ناشناخته مانده بود.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >