کرونا ویروس چیست؟


کرونا ویروس خانواده بزرگی از ویروس ها است که ممکن است باعث بیماري در انسان و حیوانات گردد. در انسان چندین نوع کرونا ویروس شناخته شده است که باعث دامنه اي از عفونت هاي تنفسی از سرماخوردگی معمولی تا بیماري هاي شدید تنفسی مانند سندروم تنفسی خاورمیانه (MERS) و سندروم تنفسی حاد شدید (SARS) می گردد. یافته هاي اخیر نشان می دهد کرونا ویروس جدید را به نام COVID-19 می شناسند.

تعداد بازدید:   ۱

برگشت

< >